Įsteigėja pal. Regina Protmann

(† 1613)

Minima sausio 18 d.

Genealoginės šaknys:

Gimė 1552 m. Braunsberge, Rytprūsiuose, garbingoje vokiečių patricijų šeimoje.

Tėvas Peter Protmann buvo turtingas pirklys ir miesto Tarybos narys, giliai tikintis katalikas. Motina Regina Tingel - gimusi turtingoje ir įtakingoje katalikų šeimoje. Jos tėvas buvo mokytojas, o vienas brolis, Simon Tingel, Braunsbergo miesto burmistras.

Tėvų namuose Regina gavo visą tų laikų moterims įmanomą pasiekti išsilavinimą. Ji buvo labai graži, domėjosi madomis, mielai lankėsi šventėse, džiaugėsi jai teikiama pagarba. Savo moterišku žavesiu Regina norėjo pirmauti bendraamžių tarpe, troško būti pati gražiausia, protingiausia, sąmojingiausia. Nestigo pretendentų, norinčių laimėti šios šaunios ir patrauklios “Brausbergo mergaitės” širdį.

Pašaukimas:

„Tačiau kai Dievo malonės spindesys palietė Reginos širdį... meilės ugnimi ji buvo uždegta Dievui, savo Viešpačiui“ (iš biografijos). Jos akys išvydo didžiulį socialinį skurdą, o siela ir visa būtis prisipildė atjautos vargstantiems žmonėms. Dievo malonės vedama, Regina 1571 metais, būdama 19 metų amžiaus, paliko tėvų namus ir su dviem bendramintėmis draugėmis apsigyveno mažame sename namelyje prie bažnyčios. Šiuo žingsniu ji sukėlė nemalonią sensaciją, nes pagal griežtas tų laikų pažiūras, mergaitės galėdavo palikti tėvų namus tik ištekėdamos arba įstodamos į kliauzūrinį vienuolyną. Regina visai negalvojo įkurti naują religinę bendruomenę, tik troško gyventi kartu su draugėmis, melstis ir padėti labiausiai vargstantiems žmonėms.

Veikla:

Ji drąsiai sulaužė tradicijas, kurios trukdė “skristi” tarnaujančios meilės polėkiams. Turėdama visapusišką išsilavinimą ji siekė, kad visos moterys turėtų vienodas galimybes mokytis. Todėl steigė mokyklas ir jose mokė ne tik skaityti bei rašyti, bet ir visko, kas gali būti reikalinga gyvenime bei naudinga krikščioniškai bendruomenei. Ji puoselėjo vaikuose žmogiškas ir krikščioniškas vertybes, ruošė mergaites motinystei ir veiklai parapijoje.

Kartu su savo seserimis ji lankė vargšus jų namuose, kurie silpo dėl priežiūros stokos ir jiems padėjo; taip pat rūpinosi maistingu, sveiku valgiu. Ji pati pagamindavo kai kurias vaistines priemones, pvz. arbatas nuo karščiavimo, dantų skausmo ir kitų ligų. Čia Regina matė savo darbo sritį, kuri iki šiol niekam nerūpėjo.

Būdama aukštos žmogiškos ir intelektualinės brandos, ji gynė savo tautiečių teises pas miesto atsakinguosius. Valdžios įstaigose ji turėjo autoritetą. Iš prigimties ji buvo apdovanota iškalba: jos bendravimas su kilmingaisiais ir paprastais žmonėmis buvo mandagus, pagarbus ir draugiškas, - ji visus sau laimėdavo.

Sėkla: Sunkus, daug pastangų reikalaujantis ir neturtingas mažos bendruomenės gyvenimas patraukė daug mergaičių. Jos noriai pasivedė jų „Įkūrėjai“. Regina ir jos pasekėjos buvo viena širdis ir viena siela; visus savo darbus jos nešė kaip ant vienų pečių ir viskas buvo bendra. Regina sudarė namų dienotvarkę, kurios visos laikėsi. Tuo ji padėjo pagrindus vėlesnei vienuolyno regulai. Savo mažos bendruomenės globėja ji pasirinko Šv. Kotryną, parapijinės bažnyčios, globėją. Dievui laiminant, steigėsi vis naujos seserų kotryniečių bendruomenės.

1613 m. sausio 18 d. Motina Regina iškeliavo į amžinybę, bet jos pasėta dvasinė sėkla duoda gausių vaisių ir šių dienų pasaulyje. “KAIP DIEVAS NORI!“.