Kongregacijos istorinės datos

Šv. Kotrynos Aleksandrietės seserų kongregacija įkurta Reginos Protmann 1571 m. Braunsberge, Rytprūsiuose.

Pirmosios regulas, parašytos pačios įkūrėjos, patvirtintos vyskupo Martyno Kromerio (Martin Krömer) 1583 m. kovo 18 d. Braunsberge.

Popiežiška aprobata suteikta 1602 m. kovo 12 d. Vilniuje, atvykus popiežiaus nuncijui Klaudijui Rangoni (Claudius Rangoni).

1613 m. sausio 18 d. - Motinos Reginos grįžimo pas dangiškąjį Tėvą diena.

1645 m. - pirmųjų Braunsbergo kotryniečių atvykimas iš į Lietuvą / Krakes.

1897 m. birželio 16 d. keturios kotrynietės iš Braunsbergo išvyksta į Braziliją steigti mokyklų ir vykdyti įvairiapusišką misijonierišką veiklą.

1945 m. - rusų invazija į vokiečių žemes Rytprūsiuose. Seserys priverstos palikti kotryniečių generalinius namus Braunsberge. Karo metu žūsta 102 seserys kotrynietės. 420 seserų kartu su generaline vyresniąja po didelių vargų pasiekia Vakarų Vokietiją. 93 seserys lieka rusų užkariautoje teritorijoje.

1946 m. po II pasaulinio karo Braunsbergas, Ermlando kraštas, nemaža Rytprūsių teritorijos dalis atimama iš vokiečių ir perduodama lenkams. Braunsbergas tampa lenkų miestu Branievu (Braniewo).

1946 m. po karo pasilikusių vokiečių seserų dėka įsikuria Lenkijos provincija su centru Branieve (vokiečių kotryniečių naujokyno namuose).

1951 m. sausio 2 d. įsteigiami generaliniai seserų kotryniečių namai Romoje (Grottaferrata) Italijoje.

1972 m. seserys brazilės išvyksta į misijas Bahijos srityje. 1980 m. brazilės atidaro misijų skyrių Amazonės valstijoje.

1983 m. rugpjūčio 19 d. dvi seserys iš Branievo išvyksta į Afriką / Togą ir perima misijinį darbą.

1994 m. seserys iš Lenkijos pradeda veiklą Rusijoje, Kaliningrado srityje.

1996 m. vasario 14 d. atidaroma pirmoji bendruomenė Baltarusijoje, kur į misijas išvyko dvi seserys iš Lenkijos.

2006 m. gruodžio 29 d. atidaroma pirmoji bendruomenė Filipinuose, kur darbuotis išvyko trys seserys iš Brazilijos.

2014 m. atidaromas misijų skyrius Haityje, kur apaštalauja trys seserys iš Brazilijos.