Maldos

Motinos Reginos maldos

O mano Viešpatie ir Dieve

O mano Viešpatie ir Dieve, perverk mano nuodėmingą širdį savo begalinės meilės degančia strėle, kad manęs nebedžiugintų joks kūrinys tik tu vienas, mano Viešpatie ir Dieve! Suteik man tokią meilę, kad aš visiškai sudegčiau ir Tavyje ištirpčiau. O mano mylimiausias Jėzau, tik Tu vienas būk mano širdyje ir priimk mane į savo širdį, kad aš tik Tau vienam patikčiau per amžius. O mano saldžiausias Jėzau, mano Viešpatie ir Dieve, kada aš Tave tobulai mylėsiu? Kada Tave, mano brangiausią Sužieduotinį, nevertomis savo sielos rankomis apkabinsiu ir amžinai prie Tavo širdies pailsėsiu!.. O Viešpatie Jėzau, mano sielos saldybe ir mano širdies Sužadėtini, ak, kad aš save ir visą pasaulį tobulai atmesčiau iš tyros meilės tau! Ak, kad mano siela iš meilės Tau kaip vaškas saulėje sutirptų ir visiškai su Tavimi, mano Viešpatie ir Dieve, susivienyti galėtų! Amen.

O saldžiausias Jėzau

O saldžiausias Viešpatie Jėzau, išlaikyk mane savo malonėje, kad Tavęs niekuomet nepalikčiau ir nuodėmėmis ar nedorybėmis neįžeisčiau! Neleisk man, vargšei tarnaitei mirti ir pražūti; duok, o Dieve, man vargšui žmogeliui, man vargšui šuneliui trupinėlių, kurie nuo Tavo stalo krenta! Nesu verta Tavo didelės malonės; duok tik man, o Dieve, kad Tave mylėčiau, garbinčiau ir šlovinčiau per amžius! 

Malda į palaimintąją Motiną Reginą

O palaimintoji Motina Regina, visą savo esybę, širdį ir gyvenimą tu sujungei su Jėzaus Kristaus auka, leidaisi dangiškojo Tėvo ir Bažnyčios vadovaujama. Visa širdimi troškai, kad Dievo Karalystė augtų, kad taika ir džiaugsmas įžengtų į žmonių širdis, kad būtų pažinta Dievo meilė. Išmelsk ir mums malonę, kad būtume pasiruošę gyventi Evangelija ir pildyti Dievo valią Bažnyčios ir pasaulio intencijomis. Leisk patirti Tavo motinišką meilę, padėk mums šių laikų nepastovumuose pažinti tiesą ir ištikimai tarnauti Dievui savo autentišku gyvenimu. Amen.

Novena į Pal. Motiną Reginą

Dieve, pradžiuginęs mus palaimintosios Motinos Reginos gyvenimu, suteik, kad mes per šią noveną, jos pavyzdžio ir dorybių skatinami, sektume Kristų vienybėje su dangiškuoju Tėvu. Šv. Dvasios padedami mes norime gyventi pagal Krikšto pažadus, praktikuoti Tikėjimo, Vilties ir Meilės dorybes, broliškai ir solidariai tarnauti. Suteik mums palaimintosios Motinos Reginos užtarimu malonę... Tavo didesnei garbei ir šlovei. Amen.

Tėve mūsų..., Sveika Marija..., Garbė Dievui Tėvui...

Viešpatie Dieve, mes garbiname ir šloviname Tave už didžią meilę, kuria Tu apdovanojai Motiną Reginą ir kuri padarė ją tinkamą tarnauti Bažnyčiai bei artimui. Iš tyros meilės Tau, ji tarnavo vargšams ir kenčiantiems, lankė ligonius ir rūpinosi jais, pasišventė darbui su vaikais ir jaunimu. Buvo atidi Bažnyčios kvietimui ir savo laiko žmonių poreikiams. Viešpatie Dieve, palaimintosios Motinos Reginos užtarimu suteik mums susitaikymo malonę ir gilią meilę Tau, leisk skleisti tiesą ir ramybę, ir gyventi atsidavus artimo tarnystei. Dovanok mums malonę, kurios ypatingai prašome šioje novenoje. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį Jėzų, Šventosios Dvasios vienybėje. Amen. 

omo Moro malda

(Ją kasdien kalba Popiežius Pranciškus, vadindamas ją – geros nuotaikos malda)

„Suteik man, Viešpatie, gerą virškinimą ir taip pat kažką suvirškinimui. Duok man sveiką kūną ir gerą nuotaiką jo išlaikymui. Duok man sielos paprastumą, mokant saugoti visą, kas gera ir lengvai neišsigąstant pamačius blogį, greičiau būdą viską sustatyt į vietas. Duok man sielą, kuri nepažįsta nuobodulio, skundimosi, atsidūsėjimų ir dejavimo ar streso pertekliaus dėl to besipainiojančio po kojomis dalyko, kuris vadinamas „aš“. Duok man, Viešpatie, gerą humoro jausmą. Suteik man malonę suprasti pokštą, kad atrasčiau gyvenime šiek tiek džiaugsmo ir pasidalinčiau juo su kitais“.