Vienuolyno žodynėlis

Įžadai – įsipareigojimai prisiimami stojant į kongregaciją, pagal kuriuos privaloma laikytis vienuolijos regulos, konstitucijos apibrėžtų gyvensenos principų. Svarbiausi – skaistumas, neturtas ir klusnumas.

Junjoratas – Dievui pašvęsto gyvenimo pagilinimas pagal kongregacijos dvasingumą ir Bažnyčios nurodymus; bendruomeninio gyvenimo įgūdžių stiprinimo ir dvasinio ugdymo laikas kongregacijoje nuo pirmųjų iki amžinųjų įžadų.

Kapitula – (lot. capitulum - galvelė) kongregacijos vadovų, išrinktų atstovų ar visos povincijos narių susirinkimas.

Klauzūra – (lot. clausura - uždarymas) pašaliečiams uždara vienuolyno dalis.

Kongregacija – (lot. congregation - sujungimas, ryšys) vienuolių organizacija, bendruomenė, kurios nariai duoda paprastus įžadus tam tikram laikui arba visam gyvenimui.

Konstitucija – (lot. constitutio - ypač svarbus įstatymas) praktinio ir moralinio gyvenimo normų rinkinys, kurį kiekviena kongregacija reguliariai atnaujina ir pritaiko esamam laikmečiui pagal Bažnytinės teisės nurodymus. Kostitucija nusakomi skirtumai tarp kongregacijų.

Noviciatas – (lot. novicius – naujokas, naujas) kandidatų į kongregaciją rengimas, dviejų metų bandomasis laikotarpis vienuolinėje bendruomenėje. Noviciatu vadinamos ir vienuolyno novicių namai ar patalpos.

Provincija – katalikų vienuolijos, turinčios popiežines teises, teritorinis - administracinis vienetas, valdomas vyresniosios (provincijolės). Tai daugiau būdinga apaštalinėms bendruomenėms.

Refektorius – (lot. refeciorium < reficio - atgaivinu), viduramžių krikščionių vienuolyno salė, valgomasis.

Regula – (lot.) vienuolinės bendruomenės gyvenimo taisyklės.

Sekuliarizacija – (lot. saecularis - pasaulietiškas), vienuolio išstojimas iš vienuolių ordino.

Sesuo  kongregacijos narė.